Darowizny 10% na Twój Klub Sportowy

POLONIA BydgoszczOsoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej Fundacji PARTNERSTWO, nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu).Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu: "darowizna na upowszechnianie sportu – wpisać nazwę klubu”.

Gwarantujemy, że pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Fundacja Partnerstwo
ul. Bruzdowa 118K
02-991 Warszawa
Numer konta: 29 2490 0005 0000 4530 6539 0752

Ważne dla odliczających darowizny:


Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.). Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

⇒ organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

⇒ prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: Fundacja Partnerstwo, ul. Bruzdowa 118K, 02-991 Warszawa, NIP 527 24 30 651.

Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.

Przykład:
Stawka podatkowa w 2011 roku podatek 19%
dochód: 100 000 zł
max. darowizna do odliczenia: 100 000 zł x 10% = 10 000 zł
dochód po odliczeniu darowizny: 90 000 zł
ZYSK” - czyli o ile mniej zapłacimy podatku: 10 000 zł x 19% = 1900 zł

ROZLICZ SWÓJ PIT

1,5%

NASZA GALERIA

Photo11.jpg

GOŚCIMY

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.